Prihláška na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Tento formulár slúži na prihlásenie uchádzača na zápis do zoznamu posudzovateľov v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. a vnútorného predpisu agentúry Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.


A. Osobné a kontaktné údaje

Korešpondenčná adresa


B. Minimálne požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov (označte všetky relevantné) *


C. Vzdelanie (najvyššie dosiahnuté alebo/a prebiehajúce) *


C1. Akademická a vedecká kvalifikácia (ak je relevantné)

(v prípade zaškrtnutia poľa, prosím, vyplňte aj údaje k Habilitácii)

D. Zamestnanie

Možný konflikt záujmov


E. Skúsenosti a výstupy


F. Čestné vyhlásenia

* Podľa čl. 2 ods. 4 Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady agentúry je funkcia posudzovateľa nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike.


G. Prílohy

Ak ste počas vypĺňania tohto formuláru zaznamenali akékoľvek technické problémy alebo komplikácie, prípadne ak je niečo, čo by sme pre vás vedeli do budúcna vylepšiť, napíšte nám, prosím. Ďakujeme.