Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov organizáciou  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, so sídlom Nám. slobody, 6943/11, P.O.Box 7, 811 06 Bratislava, IČO: 52 113 680 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „SAAVŠ“).

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu, ak je určená, môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, so sídlom Nám. slobody, 6943/11, P.O.Box 7, 811 06 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu gdpr@saavs.sk .

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania) – VŠEOBECNÉ ÚČELY

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účel spracúvaniaVedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
Kategórie osobných údajovMeno, priezvisko, e-mail, údaje o pracovných skúsenostiach, iné osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste  
Doba uchovávania1 rok odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvaniaRealizácia výberového konania (zabezpečenie výberu nových zamestnancov)
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, e-mail, údaje o pracovných skúsenostiach, iné osobné údaje uvedené v životopise a / alebo motivačnom liste
Doba uchovávaniapočas trvania výberového konania (t. j. najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia životopisu a / alebo motivačného listu, ak nepríde k vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu)
 
Účel spracúvaniaSpracovanie účtovných dokladov
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovbežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie), iné osobné údaje nevyhnutné k spracovaniu účtovnej agendy
Doba uchovávaniav súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaSpráva registratúry, evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej komunikácie s príslušnými inštitúciami)
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovbežné osobné údaje
Doba uchovávaniav súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaVedenie súdnych a správnych konaní
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovbežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností
Doba uchovávaniav súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaVybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávaniaDo vybavenia uplatnených práv v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia (maximálne 120 dní)
 
Účel spracúvaniaEvidencia uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania5 rokov nasledujúcich po dni, kedy bolo uplatnené právo alebo podaná žiadosť dotknutej osoby vybavená
   
Účel spracúvaniaPreverovanie podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností
Doba uchovávania120 dní odo dňa doručenia podnetu
 
Účel spracúvaniaEvidencia podnetov  oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností
Doba uchovávania3 roky odo dňa zániku ochrany oznamovateľa podľa § 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Účel spracúvaniaVybavovanie a evidencia sťažností
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti
Doba uchovávaniav súlade s príslušnými právnymi predpismi
 
Účel spracúvaniaEvidencia opakovaných sťažností
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti
Doba uchovávaniav súlade s príslušnými právnymi predpismi

 
Účel spracúvaniaSťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa na doručovanie, vlastnoručný podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené pri vybavovaní sťažnosti
Doba uchovávaniav súlade s príslušnými právnymi predpismi

 
Účel spracúvaniaPoskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, iné údaje zistené alebo predložené k infožiadosti
Doba uchovávaniaPo dobu 5 rokov
 
Účel spracúvaniaRealizácia procesu verejného obstarávania
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo, č. občianskeho preukazu, adresa, e-mail, telefónny kontakt, podpis
Doba uchovávaniav súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaEvidencia kontaktných osôb zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a iných obchodných partnerov (ich kontaktných osôb / zástupcov v prípade, ak obchodní partneri sú právnickými osobami) v zmluvných vzťahoch
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým spočíva v nevyhnutnosti evidencií kontaktných osôb zamestnancov, zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov v postavení právnických osôb pre potreby vedenia účtovníctva, zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti, plnenia zmluvných povinností voči právnickým osobám a pre vymáhanie právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv
Kategórie osobných údajovMeno, priezvisko, titul, identifikátor príslušnosti k právnickej osobe (funkcia alebo pracovná pozícia), kontaktné údaje (tel. č., e-mailová adresa)
Doba uchovávaniaPočas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb a do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu  alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu alebo kontaktnej osoby partnera – právnickej osoby, ak ďalšie spracúvanie osobných údajov po zániku tohto postavenia nie je na stanovený účel potrebné
 
Účel spracúvaniaPlnenie zmluvných povinností (na základe zmlúv s odberateľmi, dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi v postavení fyzických a právnických osôb) a realizácia predzmluvných vzťahov
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov
Kategórie osobných údajovMeno, priezvisko, obchodné meno, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie
Doba uchovávaniaPočas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvaniaSpracúvanie osobných údajov v rozsahu kontaktného formulára na webovom sídle Prevádzkovateľa (odpovede na otázky, ktoré nespĺňajú podmienky prijatej pošty, sťažnosti, žiadosti podľa osobitných zákonov a/alebo žiadostí podľa info zákona)
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia –  spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme pri vybavovaní žiadosti, správ a iných podnetov občanov, ktoré nie sú petíciami, sťažnosťami alebo infožiadosťami
Kategórie osobných údajovMeno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, iné údaje doručené Prevádzkovateľovi
Doba uchovávaniaDo 30 dní odo dňa splnenia účelu
 
Účel spracúvaniaVedenie zoznamu posudzovateľov
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (§ 4 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – SAAVŠ vedie zoznam posudzovateľov, z ktorých výkonná rada SAAVŠ vytvára pracovné skupiny)
Kategórie osobných údajovOsobné údaje v rozsahu podľa § 18 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doba uchovávaniav súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaZverejnenie zoznamu posudzovateľov
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov SAAVŠ zverejňuje osobné údaje podľa  § 18 ods.1. a), b) a f) až m) citovaného zákona na svojom webovom sídle) 
Kategórie osobných údajovmeno a priezvisko, akademický titul, začiatok a koniec funkčného obdobia alebo obdobia zápisu v zozname posudzovateľov, označenie na návrh koho bol vymenovaný, názov študijného odboru, v ktorom pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí, názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie; ak absolvoval habilitačné konanie alebo inauguračné konanie, aj názov odboru habilitačného konania a inaguračného konania v ktorom sa konanie uskutočnilo, identifikačné údaje o zamestnávateľovi, identifikačné údaje o vysokej škole, ktorej je študentom ak ide o študenta, informáciu o členstve v pracovnej skupine ak ide o posudzovateľa s prepojením na zverejnenú podanú žiadosť, ktorú posudzuje alebo posudzoval a na hodnotiacu správu na vypracovaní ktorej sa podieľal
Doba uchovávaniav súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaMenovky posudzovateľov
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme v súvislosti s transparentným výkonom činností SAAVŠ posudzovateľmi
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a tituly
Doba uchovávaniaPo dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, najneskôr pod dobu výkonu činnosti posudzovateľa
 
Účel spracúvaniaPríkazné zmluvy a menovacie dekréty členov pracovných skupín
Právny základBežné osobné údaje v rozsahu príkaznej zmluvy (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, e-mail, telefón, bankové spojenie, číslo účtu a bežné osobné v údaje v rozsahu menovacieho dekrétu
Kategórie osobných údajovBežné osobné údaje v rozsahu príkaznej zmluvy (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, e-mail, telefón, bankové spojenie, číslo účtu a bežné osobné v údaje v rozsahu menovacieho dekrétu
Doba uchovávaniaV súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaVykonávanie činností externého zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania podľa osobitného zákona (právneho predpisu)
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, (§ 4 ods. 2 písm.  v nadväznosti na § 21 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pravidelné posudzovanie vnútorného systému, udeľovanie akreditácií študijného programu alebo udelenie habilitačného a inauguračného konania, konanie o odňatí akreditácie)
Kategórie osobných údajovNa účely výkonu svojej činnosti SAAVŠ o členoch výkonnej rady, členoch odvolacej komisie, kontrolórovi a posudzovateľoch spracúva a) meno a priezvisko, b) akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo vedeckú hodnosť, c) dátum narodenia, d) miesto trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, miesto pobytu v Slovenskej republike, e) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, f) začiatok a koniec funkčného obdobia alebo obdobia zápisu v zozname posudzovateľov, g) označenie, na návrh koho bol vymenovaný, h) názov študijného odboru, v ktorom pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí, i) názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie; ak absolvoval habilitačné konanie alebo inauguračné konanie, aj názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočnilo, j) identifikačné údaje o zamestnávateľovi, k) identifikačné údaje o vysokej škole, ktorej je študentom, ak ide o študenta, l) názov študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program, na štúdium ktorého je študent zapísaný, ak ide o študenta, m) informáciu o členstve v pracovnej skupine, ak ide o posudzovateľa, s prepojením na zverejnenú podanú žiadosť, ktorú posudzuje alebo posudzoval a na hodnotiacu správu, na vypracovaní ktorej sa podieľal, n) informáciu o vzdelávaní posudzovateľa absolvovaného v rámci profesijného rozvoja. n) informáciu o vzdelávaní posudzovateľa absolvovaného v rámci profesijného rozvoja.   Na účely výkonu činnosti SAAVŠ určené osoby podľa § 18 ods. 3 citovaného zákona sú oprávnení oboznamovať sa so spismi študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov
Doba uchovávaniaV súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaVýkon dohľadu nad plnením štandardov
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, § 4 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pravidelné posudzovanie vnútorného systému; § 27 ods. 2 citovaného zákona priebežný dohľad nad plneným štandardov pre vnútorný systém; § 24 ods. 3 citovaného zákona SAAVŠ môže začať konanie o mimoriadnom posúdení vnútorného systému – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
Kategórie osobných údajovúdaje z centrálneho registra študentov, registra zamestnancov vysokých škôl, centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti a registra študijných programov; najmä bežné osobné údaje v rozsahu registrov (podľa § 18 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Doba uchovávaniaV súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaČinnosť orgánov SAAVŠ
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
Kategórie osobných údajovNa účely výkonu svojej činnosti v zmysle § 18 ods. 1 č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, SAAVŠ o členoch výkonnej rady, členoch odvolacej komisie, kontrolórovi a posudzovateľoch spracúva a) meno a priezvisko, b) akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo vedeckú hodnosť, c) dátum narodenia, d) miesto trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, miesto pobytu v Slovenskej republike, e) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, f) začiatok a koniec funkčného obdobia alebo obdobia zápisu v zozname posudzovateľov, g) označenie, na návrh koho bol vymenovaný, h) názov študijného odboru, v ktorom pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí, i) názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie; ak absolvoval habilitačné konanie alebo inauguračné konanie, aj názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočnilo, j) identifikačné údaje o zamestnávateľovi, k) identifikačné údaje o vysokej škole, ktorej je študentom, ak ide o študenta, l) názov študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program, na štúdium ktorého je študent zapísaný, ak ide o študenta, m) informáciu o členstve v pracovnej skupine, ak ide o posudzovateľa, s prepojením na zverejnenú podanú žiadosť, ktorú posudzuje alebo posudzoval a na hodnotiacu správu, na vypracovaní ktorej sa podieľal, n) informáciu o vzdelávaní posudzovateľa absolvovaného v rámci profesijného rozvoja. n) informáciu o vzdelávaní posudzovateľa absolvovaného v rámci profesijného rozvoja. Na účely výkonu činnosti SAAVŠ určené osoby podľa § 18 ods. 3 citovaného zákona sú oprávnení oboznamovať sa so spismi študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov
Doba uchovávaniaV súlade s registratúrnym poriadkom SAAVŠ
 
Účel spracúvaniaSpracúvanie osobných údajov v rámci sociálnych sietí (odpovede na otázky a komentáre, ktoré nespĺňajú podmienky prijatej pošty, sťažnosti, žiadosti podľa osobitných zákonov a/alebo žiadostí podľa info zákona)
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme pri vybavovaní žiadosti, správ a iných podnetov občanov, ktoré nie sú sťažnosťami alebo infožiadosťami
Kategórie osobných údajovmeno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, iné údaje doručené prevádzkovateľovi
Doba uchovávaniaDo 30 dní
 
Účel spracúvaniaPrihlásenie k odberu newslettra a posielanie newslettera prostredníctvom webové sídla Prevádzkovateľa
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
Kategórie osobných údajove-mail
Doba uchovávanianajviac 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvaniameranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa prostredníctvom využívania súborov cookies
Právny základČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
Kategórie osobných údajovbežné osobné údaje – údaje o aktivite na webovej stránke a o preferenciách v online prostredí
Doba uchovávanianajviac 1 rok odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania) – REALIZÁCIA PRIESKUMOV MEDZI ŠTUDENTAMI

Všetky podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom pri vykonávaní študentských prieskumov v zmysle príslušných právnych predpisov nájdete uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je zverejnený na tomto mieste – Osobitné informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci realizácie prieskumu.

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni.

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

SAAVŠ získala osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby.

Ďalším zdrojom Vašich osobných údajov na účely výkonu dohľadu nad plnením štandardov môžu byť v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a o doplnení zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) údaje z centrálneho registra študentov, z registra zamestnancov vysokých škôl, z centrálneho registra záverečných prác, z registra rigoróznych prác a habilitačných prác, centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, z centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti a z registra študijných programov, do ktorého má SAAVŠ v zmysle príslušných právnych predpisov zákonný prístup.

Na účely výkonu činnosti SAAVŠ môžu byť v zmysle § 18 ods. 3 zákona môžu byť ďalšími zdrojmi údajov spisy študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov. Zdrojom úradov na účely podľa § 4 ods. 2 písm. g) druhého bodu zákona,  realizácia analýz vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike vrátane prieskumov medzi študentmi, zamestnancami vysokých škôl, zamestnávateľmi a inými dotknutými subjektmi a analýzy vnútorných hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorných systémov údaje z registrov podľa § 18 ods. 4 zákona.

KOMU PREVÁDZKOVAŤEL POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov v prípade výkonu kontroly) (tretie strany).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca služby v oblasti webhostinových služieb (a to výlučne v rozsahu účelov spracúvania, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom webového sídla SAAVŠ).

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUALIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANIE PROFILOVANIA?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov. 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.  
PRÁVO NAMIETAŤ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.  
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

PLATNOSŤ

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 09.10.2023 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi

13. Osobitné informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci realizácie prieskumu